Chessy

Chessy geb.13.06.2011 Labrador-Dalmatinermix HF Ute